026-36647815

نازل ها

   

   نازل قایقی مخصوص شستشوی کف لوله ها 

photo 2017 08 08 11 31 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نازل روتاری مخصوص شستشو

rooo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نازل چشم بسته 

gp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نازل چشم باز نازل رفع گرفتگی مختصر 

نازل چشم باز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نازل سه وجهی

photo 2017 08 08 11 30 32