026-36647815

دستگاه جوش تمام هیدرولیک بات فیوژن سایز 250CNC

دستگاه جوش تمام هیدرولیک بات فیوژنCNC

جوش بات فیوژن (لب به لب یا سربه سر) از جمله روشهای اتصال در لوله های پلی اتیلن است در این روش ضمن پخت دو سر لوله بوسیله صفحه داغ و اعمال فشار 

بموقع و یکنواخت امزجاج (FUSION)در دوسر لوله شکل  میگیرد . درصورتی که کنترل و جدا کردن هیتر بموقع و درست انجام نگردد کیفیت جوش بشدت تحت

   تاثیر قرار خواهد گرفت ،همواره انجام وکنترل مراحل مختلف این پروسه بصورت اتوماتیک  مد نظرکارفرمایان ، ناظران و پیمانکاران بوده است.این مهم ما را برآن

 داشت تا طی سالیان گذشته نسبت به طراحی و تولید دستگاه تمام اتوماتیک و قابل برنامه ریزی اقدام نمائیم و اینک موفق به انجام این مهم شده ایم. 

دستگاه فوق مستقل از مهارت جوشکارجوشکار کلیه مراحل جوش رابصورت صددر صد اتوماتیک انجام میدهد،اپراتورتنها با وارد کردن سایز و SDRلوله اطلاعات

لازم را به دستگاه میسپارد . مابقی محاسبات و حصول جدول جوشکاری کاملا بصورت اتوماتیک و نرم افزاری توسط خود دستگاه محاسبه و اعمال میگردد و درخاتمه

.اطلاعات مربوط به عملیات جوشکاری که توسط دستگاه اعمال گردیده است در حافظه دستگاه ذخیره و در هرزمان قابل بازیابی است.