026-36647815

ریراندینگ دستی (گردکن ) سایز 90-25

مشخصات فنی ریراندینگ دستی 90-25 :

این دستگاه مطابق استا ندارد GIS/PL2-5در 3سا یز 25،63 و90 طراحی و تولید گردیده است.
عملکرد ریراندینگ به گونه ای میباشد که جهت گرد کردن لوله های پلی اتیلنی که از حالت گردی مجاز خارج است مطابق استاندارد به حالت اولیه بازمیگرداند.

به همراه ریراندینگ 2 سایز لقمه (25 و 63 ) وجود دارد.