026-36647815

ریراندینگ هیدرولیک (گردکن) سایز 160-90

مشخصات فنی ریراندینگ هیدرولیک 160-110 :

ریراندینگ هیدرولیک مطابق استا ندارد GIS/PL2-5 در 3 سا یز 125، 110و160 طراحی و تولید گردیده است.
عملکرد ریراندینگ به گونه ای میباشد که جهت گرد کردن لوله های پلی اتیلنی که از حالت گردی مجاز خارج است مطابق استاندارد به حالت اولیه بازمیگرداند.

به همراه این دستگاه ریراندینگ 2سایز لقمه نیز وجود دارد .