026-36647815

گریس پمپ پدالی 900 گرمی

گریس پمپ پدالی 900 گرمی 

رفیت تزریق گریس :  1  لیتر

* فشار تزریق  1000bar معادل  psi15000

*مقدار تزریق در هر ضربه: 2/1 گرم

*طول شلنگ: 2 متر

*ظرفیت مخزن روغن: 1.5 لیتر

*توانایی تزریق انواع گریس تا NLGI 6

*دارای گیج فشار قوی  1000bar معادل  psi15000

*دارای شلنگ فشار قوی با قابلیت کارکرد 1500 psi

*نازل مخصوص جهت اتصال به خروجی محل گریس کاری

*ایجاد فشار بوسیله پدال پایی

*دارای محافظ ایمنی درپوش مخزن گریس

* دارای شیر تنظیم فشار نهایی

* دارای شیر تخلیه فشار