026-36647815

گیره تک سایز110

مشخصات فنی گیره تک سایز 110

ابزاری جهت هم مرکز نگه داشتن لوله و کاپلر 

باعث گرد کردن لوله قبل از جوشکاری 

تثبیت لوله و اتصال طی زمان جوشکاری 

دارای بدنه برنجی که هم باعث افزایش مقاومت بدنه گیره و هم سبکی وزن آن شده است