026-36647815

پایپ رویلر

مشخصات فنی پایپ رویلر

این وسیله در راستای خطوط لوله و در ابتدای قرار گیری مولتی کلمپ ها جهت تحمل وزن لوله و انتقال لوله جهت سر به سر کردن برای جوشکاری مورد استفاده قرار می گیرد.